دلارام چت , اسلو چت دلارام چت ,دلارام چت روم ,دلارام چتت ,دلارام چتن ,دلارام چتپ ,دلارام و اسلو چت,دلارام نازنین چت ,دلارام الکسا چت ,دلارام زن چت,dlaramchat.ir,اسلو چت. http://dlaramchat.ir 2018-05-20T07:06:05+01:00 text/html 2018-03-25T15:11:01+01:00 dlaramchat.ir علی علی دلارام چت http://dlaramchat.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><font size="7">برای ورود به دلارام چت اصلی کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">http://asalkosh.tk/http-asalkosh-tk/</font></div> text/html 2018-03-08T15:15:47+01:00 dlaramchat.ir علی علی قوانین اسلو چت http://dlaramchat.ir/post/2 <p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: symbol; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">قــــــوانینی &nbsp;که درجه داران باید در&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">چتــــــ روماسلو</span></strong></span></span><img src="http://uupload.ir/files/klph_mond03.gif" alt="" width="39" height="87" style="font-family: tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: symbol; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">رعایتـــــــــــــــ کنند</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱-&nbsp;تبلیغ&nbsp;سایت ها و چت روم های دیگر اخطار ندارد و بلافاصله باید&nbsp;اخراج دائم&nbsp;کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲- دادن شماره، آیدی یا آدرس وبلاگ نیز ممنوع است، بار اول و دوم اخطار و بار سوم اخراج ۱۰ دقیقه ای کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۳- هیچ درجه داری حق دخالت در کار مدیران یا درجه داران دیگر را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۴- هیچ &nbsp;درجه داری تحت هیچ شرایطی حق استفاده از کلمات رکیک را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۵- &nbsp;درجه داران &nbsp;باید در چت عمومی فعال باشند و با به وجود آوردن بحث های مختلف روم را گرم نگه دارند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۶- حتما هر چند دقیقه یک بار لیست کاربران آنلاین را&nbsp;چک&nbsp;کنید و اسامی بد را عوض کنید .</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(204, 153, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۷- درجه داران حق ندارند با شوخی های بی مورد جو روم را متشنج کنند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 204, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۸- برای اخطار دادن نام کاربر مورد نظر و دلیل اخطارتان را بیان کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۹- سلام و خداحافظی کردن با تمامی کاربران الزامی است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۰- هیچ درجه داری حق فعالیت در هیچ چت روم دیگری را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 204);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۱- سعی کنید جوی گرم و صمیمی در چت روم ایجاد کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۲- رفتن به خصوصی (زیر آبی) برای مدت زمان زیاد ممنوع است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۳- اگر تنها شما درجه دار حاظر در روم بودید صبر کنید تا درجه داران دیگر بیاییند بعد اگر خواستید روم را ترک کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۴- تجمع چند درجه دار در اتاق دیگری که تعداد کاربران زیادی ندارد ممنوع است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۵- با عرض پوزش ستاره درجه دارانی که فعالیت کمتری در سایت دارند حذف خواهد شد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(204, 153, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۶- سعی کنید که آیدی های درجه داران دیگر را داشته باشید تا در صورت وجود مشکلی خبررسانی شود.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۷- کاربران مهمان را برای ثبت نام دعوت کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۸- تمامی درجه داران باید به کار به پنل خود مسلط باشند، توضیحات مربوط به آموزش پنل نیز داده شده است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۹- در صورتی که کاربری به شما گف که درخصوصی او حرف زشت زده شده است نیاز به بررسی دقیق دارد لذا از او بخواهید بر روی نام کاربر مورد نظر کلیک کرده و از آخرین گزینه یعنی مسدود سازی پیام ها پیام های خصوصی یا همه را مسدود کند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۰- هیچ ناظری تحت هیچ شرایطی حق ندارد IP کاربری را به کسی بدهد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 153);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۱- هر گونه استفاده شخصی و نادرست از قدرت &nbsp;باعث گرفتن ستاره درجه دار متخلف میشود، باید اخطار دادن و اخراج کردنتان کاملا براساس قوانین ذکر شده باشد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۲- درجه داران باید برای تبلیغ به روم های دیگر بروند و حداقل هفته ای 2 نفر کاربر ثابت را به روم بیاورند .</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۳- حضور تمامی درجه داران در جلسات تعیین شده از سوی مدیریت ۱۰۰% الزامی است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;">&nbsp;</span></p><blockquote style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">آمـــوزش<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;اخـــــــــــــراج کــردن</span></span>&nbsp;:</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;</p></blockquote><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">برای&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کردن</span>&nbsp;کنار اسم هر کاربری یک&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);">چوب دستی</span>&nbsp;یا یک&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);">شمع</span>&nbsp;یا یک همچین چیزی میبنید که</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">برای هر کاربر منحصر به فرد می باشد و مخصوص آن کاربر است ~~~&gt;&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/0z8q_chat.wand.png" alt="" width="20" height="20" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;اگر میخواهید اخراج</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کنید بر روی آن کلیک کرده و&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">مدت زمان</span>&nbsp;را از کشو رو به روی کلمه&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کن</span>&nbsp;انتخاب می کنید و بعد از&nbsp;</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">انتخاب روی کلمه<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کن</span>&nbsp;کلیک می کنید .</strong></span></p> text/html 2018-03-04T15:27:56+01:00 dlaramchat.ir علی علی اسلو چت http://dlaramchat.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">برای ورود به اسلو چت کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><table><tbody><tr><td class="line-number" value="641"></td></tr></tbody></table></div>